Aplikujesz obecnie na stanowisko:

Specjalista ds. elektronicznych systemów pomiarowych 1/11/2020

Wypełnienie formularza zajmie Ci ok. 15 minut. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

* - pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi

Dane osobowe

Wykształcenie

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Brak doświadczenia
Posiadam doświadczenie

Kwalifikacje zawodowe

Brak uprawnień i kwalifikacji
Posiadam uprawnienia i kwalifikacje

Dodatkowe informacje(do wpisania przez aplikującego)

 

 

Oświadczam, że podane powyżej przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa wymienione w art. 188a ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze i nie zostało wszczęte w stosunku do mnie postępowanie karne w sprawie o te przestępstwa.

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z RODO przez Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, będący Administratorem moich danych osobowych podanych dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE. L. 2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, jako pracodawca;

  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem e-mailowym: iod@airport.lublin.pl lub korespondencyjnie: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik;

  3. Pani/Pana dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie: a) art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040); b) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369); c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażone zgody, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa, przy czym osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; d) art.6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; e) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy Pani/Pan spełnia warunki i oczekiwania pracodawcy do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja;

  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

  5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji;

  8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

  9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

  10. podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem ustawowym umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Porcie Lotniczym Lublin S.A., bez ich podania nie jest możliwe przeprowadzenie w/w procedury.